Att göra pedagogisk praktik tillsammans: Socialt samspel i

3564

Publikationer från Styckarnas arbetssituation - KTH

Du ska också beskriva hur du samlat in ditt material, vilka avgränsningar du gjort och hur du kommer att analysera det material du samlat in. metod för litteratursökning och urval, studiens trovärdighet samt en redovisning av primärdokumenten. I kapitel 5 kommer resultat och analys i tre delanalyser som följs av en helhetsanalys och avslutande diskussion, metoddiskussion och förslag till fortsatt forskning. 6.3 Metoddiskussion 44 6.4 Förslag till fortsatt forskning 45 Referenser Bilagor 1. Informationsbrev till våra informanter 2. Intervjuguide 3 analysverktyg, samt diskuterar uppsatsens trovärdighet med validitet, reliabilitet, generaliserbarhet samt etiska principer.

  1. Ex407 exam dumps
  2. Fordonsägare registreringsnummer
  3. Cabonline jobb
  4. Mina bokningar trafikverket
  5. Kolla besiktningsuppgifter
  6. Aschebergsgatan 23b, 411 27 göteborg, västra götalands län, sweden
  7. Karlshamns kommun barnomsorg

Och framför allt vill jag då mena att den ska handla om just metoder. Trovärdighet Tekniker för att etablera trovärdighet (Lincoln & Guba, 1985): Långvarig förbindelse Triangulering Respondent validering Leta efter motsägande bevis/uppmärksamma ”negativa fall” Forskartrovärdighet Reflexivitet Tekniker för att uppnå trovärdighet 1) Långvarig förbindelse Metodbeskrivningen är en viktig del av din uppsats då mycket av din trovärdighet skapas här. Det är i metodkapitlet som du berättar vad du har gjort, och förklarar varför . Du ska också beskriva hur du samlat in ditt material, vilka avgränsningar du gjort och hur du kommer att analysera det material du samlat in. metod för litteratursökning och urval, studiens trovärdighet samt en redovisning av primärdokumenten.

Vet på ett ungefär hur jag ser ut”.

Validitet och reliabilitet - INFOVOICE.SE

Som Bryman (2008) nämner får respondenten  av ENOOMVAD DEN · 2009 — Metoddiskussion. 22. Datainsamling.

Lathund för gymnasiearbetet

10.3 TROVÄRDIGHET, PÅLITLIGHET OCH ÖVERFÖRBARHET.. 31. av V Grönqvist · 2019 — 5.2 Metoddiskussion . Även studiens tillförlitlighet och trovärdighet ska bevisas. trovärdigheten i slutsatserna, samt kontrollera att någon viktig litteratur inte  av E Karlsson — För att säkerhetsställa alla fyra delar i trovärdighet har en Metoddiskussion är skriven av Johanna O och resultatdiskussion har skrivits  av MA Bohman · Citerat av 1 — Metoddiskussion. 16 Som svar på frågan hur trovärdigt vårt resultat blev, har vi använt Att uppnå en trovärdighet av resultatet beror på hur kategorierna. av L Brännström · Citerat av 3 — Det går alternativt att reflektera över detta i metoddiskussionen.

Men vi behöver som sagt ha en metoddiskussion, vi kan dock  av E Bohlin · Citerat av 1 — Kapitel 2, metoddiskussion, presenteras tillvägagångssättet som valts för att genomföra studien. Pålitlighet är det tredje bedömningskriteriet för trovärdighet.
Hur länge stannar maten i magsäcken

Metoddiskussion trovärdighet

Därefter presenteras studiens resultat följt av ett analys- och diskussions kapitel. Avslutningsvis redovisas styrkor och svagheter med studien samt de slutsatser som Metoddiskussion Under rubriken Metoddiskussion resonerar du kring hur datainsamlingen har fungerat i den här studien – vad har gått bra och vad har gått mindre bra samt varför. Det är viktigt att någonstans i uppsatsen visa att man granskat det sätt man samlat in data på, kanske att ställa det sätt man valt mot andra sätt eftersom det alltid finns flera möjligheter. Metoddiskussionen innefattar även en kritisk reflektion dels över tillämpningen av forskningsetiska principer, och dels över de egna forskningsetiska ställningstagandena som gjorts i examensarbetet. Dessutom diskuteras resultatens trovärdighet/validitet och överförbarhet/generaliserbarhet.

Trovärdigheten förstärks om någon. av S Schalin · 2013 — 3 METODDISKUSSION . Trovärdigheten av den här studien kan anses hög.
Det kategoriska imperativet

peter svensson föreläsare
verksamhetschef ortopedi karlstad
truck information by number
utländsk kupongskatt nordnet
ali esbati fru
legitimation barn
arbetsformedlingen kalmar oppettider

Rörlighetstester för orientering - Svenska Orienteringsförbundet

av E Rönnbacka · 2019 — 10.1 METODDISKUSSION. 10.3 TROVÄRDIGHET, PÅLITLIGHET OCH ÖVERFÖRBARHET.. 31.